من ترس از ارتفاع ندارم مگه به پاشنه کفش من دقت نکردید؟
جوری به خودت برس که انگار قراره دشمن خونیت و ببینی